صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مهندسی حفاری و استخراج

مهندس حفاری و استخراج :

 

معرفی گرایش حفاری و استخراج نفت

 

ﻧﺎگهان اﻧﻔﺠﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ طﻼي ﯿﺎه از دل زﻣﯿ ﻓﻮران ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎلهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿ ﺻﺤﻨﻪ اي را در ﯿﻠم های ﯿﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﯿﯿﻢ؛ راهی ﺳﺎده و ارزان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎده ﯿﺎﺗﻲ ﻧﻔﺖ

اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎري ﮐﺮد. ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ، وﻗﺖ و هزﻳﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﯿﺎز دارد. پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات اکتشاف و تعیین محل دقیق حفر چاه، طراحی کوتاه‌ترین و ایمن ترین مسیر برای عملیات حفاری و رسیدن به مخازن  نفت و گاز آغاز می‌شود.


برای حفاری لایه‌های زمین، از تجهیزات خاص و گران قیمتی استفاده می‌شود که اکثر آنها با تکنولوژی های خاص و پیشرفته ساخته شده اند. از جمله این ابزار مته حفاری است. وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻪ حفاری ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﻨد هزار ﻣﺘﺮي زﻣین رسیده و خاک و سنگ ها را می‌کند، داغ شده و باید سرد گردد. ضمن اینکه این حجم بالای خرده سنگ باید از چاه بیرون آورده شود. به این منظور از ماده ای به نام گل حفاری استفاده می‌شود. 


ﯿﺎﻟﻲ که ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪهاي ﺣﻔﺎري ﺑﻪ داﺧﻞ زﻣﯿ فرستاده می‌شود و ضمن بالا آوردن کنده های حفاری، مته و سایر تجهیزات را خنک می‌کند.


ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ همین دﻟﯿ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎري روش دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﯿﺮوی هوای ﻓﺸﺮده ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون آوردن ﮐﻨده ها اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، هزینه ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ کمتر خواهد بود و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ مهم ﻳﮏ مهندس ﺣﻔﺎري آﺷﮑﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻳﮏ مهندس ﺣﻔﺎري روشهایی را اراﺋﻪ ﻣﻲ دهد ﮐه هزﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎري را ﭘﺎﻳﯿ آورده و راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد. همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻣﯿ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎري را ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻘﻲ، ﻋﻤﻮدي و ﻳﺎ جهت دار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿ ﮐﻨﺪ.

طﺮاﺣﻲ ﺗجهیزات ﺣﻔﺎري و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎري و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راههای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ آن،ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ اﺳﺖ.


از جمله ویژگی های مهم مهندسین در این گرایش، توانایی کار در شرایط دشوار و عملیاتی-بیابانی است. چرا که دوری از خانواده بر این سختی می‌افزاید. ضمن اینکه قدرت تجسم بالا، به این افراد کمک می‌کند تا مسیر چاه را به خوبی طراحی کرده و نسبت به موقعیت عملیات، دید خوبی داشته باشند. چراکه در عمق چند هزار متری، هیچ چشم و دوربینی وجود ندارد تا مسیر حفاری را برای ما به تصویر بکشد.


از جمله مهمترین دروس این گرایش می‌توان به این موارد اشاره کرد:


مهندسی حفاری، مهندسی گل حفاری، سیمان حفاری، طراحی مسیر چاه، کنترل فواران و ..در زیر نام چند مرجع مهم و کاربردی از این رشته را برای شما آماده کرده ایم:


Applied Drilling Engineeringمهمترین نرم افزارهای این گرایش عبارتند از:

 

Drilling officeجامع ترین نرم افزار مهندسی حفاری، جهت طراحی چاه و بررسی مسائل مربوط به عملیات حفاری.

Mud Wareنرم افزاری ساده جهت انجام محاسبات سیال حفاری و هیدرولیک.

Sys drill  : نرم افزاری ساده جهت انجام محاسبات حفاری می باشد.

LandMark  این نرم افزار توسط شرکت هالیبرتون طراحی شده است که بطور گسترده ای در صنایع بالادستی نفت مورد استفاده قرار می گردد.

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور"