صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   پتروفیزیک

پتروفیزیک به ارزیابی و تفسیر خواص فیزیکی سنگ های مخزن شامل تخلخل، تراوایی، حجم شیل، فشار مویینگی، شعاع گلوگاههای تخلخل، درصد اشباع شدگی سیالات مخزن، مرزهای تماسی، زونهای تولیدی خالص و ناخالص، مدلسازی استاتیک مخزن، تعیین حدود برش و ... با استفاده از ارزیابی و تفسیر لاگهای چاه پیمایی معمولی، نمودارهای چاه پیمایی ویژه، نمودارهای تصویری چاه، داده های مغزه معمولی و ویژه، تست چاه و از این قبیل پرداخته می شود.


پتروفیزیک


دانشجویانی که به این گرایش علاقه دارند می بایست در زمینه تعبیر و تفسیر لاگهای پتروفیزیکی و ارتباط آنها با داده های مغزه و سایزمیک و شناخت نرم افزارهای پتروفیزیکی قوی بوده و با نرم افزارهای مربوطه آشنا باشند.

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "