صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   زمین شناسی تحت الارضی

زمین شناسی تحت الارضی عبارتست از :

  • مطالعات حوضه هاي رسوبي از ديدگاه زمين شناسي نفت و شناسايي اهداف اكتشافي
  •  مدلسازي سه بعدي مخزن و انجام محاسبات حجمي مخزن جهت مشخص نمودن ميزان ذخيره هيدروكربور موجود

تهيه گزارشات پيش بيني چاه ها قبل از شروع به عمليات حفاري

  • تهيه گزارشات نهايي چاه ها پس از خاتمه حفاري و تكميل چاه
  • بررسي پتانسيل هيدروكربوري ساختمانهاي حفاري نشده
  • تعيين ساختمان هاي خشك از ديدگاه زمين شناسي نفت
  • تعيين مناسبترين مكان چاه (بر روي نقشه و زمين) براي ساختارها (تله ساختماني، چينه اي يا مركب) جهت انجام عمليات حفاري اكتشافي و يا توصيفي

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "