صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کتب گروه اکتشاف و علوم زمین

Applied Open Hole Log Analysis

Applied Open Hole Log Analysis

 

by

James Brock

 

خانه مهندسی معدن

 

 Geomorphology of Oil and Gas Fields in Sandstone Bodies

 Geomorphology of Oil and Gas Fields in Sandstone Bodies

 

BY

C. E. B. CONYBEARE


 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Geology of the South Caspian Basin

 

Petroleum Geology of the South Caspian Basin

 

By

A. Buryakovsky

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Production Engineering

 

Petroleum Production Engineering

 

By

Dr. Boyun Guo

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Production Systems

 

Petroleum Production Systems

 

By

Michael J. Economides

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Geology of the South Caspian Basin

Petroleum Geology of the South Caspian Basin

 

By

Leonid A. Buryakovsky

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

Petrophysics

 

Petrophysics

BY

Djebbar Tiab


خانه مهندسی معدن

 

 

Petrophysics_2007

Petrophysics_2007

 

By

J. Peters

The university of texas austin


خانه مهندسی معدن

 

 

 

خانه مهندسی نفت

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور