صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   گروه حفاری و تکمیل چاه

اعضای هیئت علمی گروه حفاری و تکمیل چاه خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 

 مهندس میرعباسی- خانه مهندسی نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فرمانبر

مدیرگروه حفاری و تکمیل چاه

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 دکتر میرعباسی

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی نفت

 

مهندس ذبیحی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس عظیمی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس حیدری زاده مطلق - مدرس خانه مهندسی نفت


 

 حسن ذاکری مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 مهندس برازش- خانه مهندسی نفت ایران

مهندس مطلق

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس ذاکری

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس حمید

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس برازش

مدرس مدعو

کارشناس مهندسی نفت

 

 سبحان شیخی مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران


 

 کیوان کوهزادی مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران

 

بابک بهرامی مدرس خانه مهندسی نفت

 

فرخ رمزی پور مدرس دوره های تخصصی خانه مهندسی نفت ایران


مهندس شیخی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس کوهزادی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس بهرامی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس رمزی پور

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "