صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاييز 1395

تقویم خانه مهندسی نفت در پاییز 1395

کد

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث

ثبت نام

ECL01

دوره مقدمانی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

25 و 26 شهریورماه

مهندس گلستان

مباحث

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

1 و 2 مهر ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

MAT03

دوره جامع عادی نرم افزار  Matlab

12 جلسه ( 24 ساعت )

1 و 2 مهر ماه

8 و 9 مهرماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

8 و 9 مهر ماه

مهندس گلستان

مباحث

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

14 و 15 و 16 مهر ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

29 و 30 مهر ماه

مهندس مطلق

مباحث

HR01

دوره مقدماتی نرم افزار Hampson-Russell

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 آبان ماه

مهندس اکبری

مباحث

LDK02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

6 و 7 آبان ماه

مهندس مطلق

مباحث

HR02

دوره پیشرفته نرم افزار Hampson-Russell

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28  آبان ماه

مهندس اکبری

مباحث

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 و 14 آبان ماه

مهندس احمدی

مباحث

CMG01

دوره مقدمانی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارCMG

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 و 14 آبان ماه

مهندس آذری

مباحث

SYS01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 آبان ماه

مهندس مطلق

مباحث

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 آبان ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

GEO02

دوره پیشرفته آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 آبان ماه

مهندس احمدی

مباحث

CMG02

دوره پيشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارCMG

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 آبان ماه

مهندس آذری

مباحث

SYS02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

8 جلسه ( 12 ساعت )

4 و 5 آذر ماه

مهندس مطلق

مباحث

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

 11 و 12 آذر ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

12 جلسه ( 18 ساعت)

10 و 11 و 12 آذر ماه

مهندس  مطلق

مباحث

PVTi

دوره جامع نرم افزار PVTi

6 جلسه ( 9 ساعت )

10 و 11 و 12 آذر ماه

مهندس شجاعی

مباحث

SAPH03

دوره جامع آنالیز چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه ( 12 ساعت )

10 و 11 و 12 آذر ماه

مهندس مقصودی

مباحث

PET03

دوره جامع شبیه سازی دینامیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Petrel RE

12 جلسه ( 18 ساعت )

18 و 19 آذر ماه

مهندس عسگری

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

 32 ساعت

18 و 19 آذر ماه

26 و 27 آذر ماه

مهندس حمید

مباحث

MAT03

دوره جامع و فشرده نرم افزار  Matlab

12 جلسه ( 18 ساعت )

25 و 26 و 27 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

12 جلسه ( 18 ساعت )

25 و 26 و 27 آذر ماه

مهندس احمدی

مباحث

GIS03

آشنایی با سیستم اطلاعات مکانی Arc Gis

8 جلسه ( 12 ساعت )

25 و 26 و 27 آذر ماه

مهندس مقصودی

مباحث

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "