صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مهندسی بهره برداری

مهندس بهره ﺑﺮداري:

 

گرایش بهره برداری


مهندس بهره ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ، مهندسی اﺳﺖ ﮐﻪ راه‌ها و روشهای بهره برداشت از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ را اراﺋﻪ می‌دهد. در واقع پس از حفر چاه و قرار دادن آخرن لوله جداری در چاه، مهندس بهره برداری وارد کار می‌شود و تا آخرین لحظه عمر آن چاه، به کار خود ادامه میدهد. به عبارتی، این گرایش، ارتباطی بین مهندسی حفاری و مهندسی مخزن است.

نحوه مشبک کاری و ایجاد ارتباط مخزن و چاه، قرار دادن انواع امکانات در چاه جهت جلوگیری از تولید شن و ماسه، انجام محاسبات دقیق جهت جلوگیری از افت فشار سیال درون لوله ها و جلوگیری از تولید واکس و آسفالتین و  انجام محاسبات مربوط به تاسیسات سطح الارضی، تنها بخشی از فعالیت این شاخه از مهندسین به حساب می‌آید.


از جمله مهمترین دروس این رشته عبارتند از:

مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری، فرازآوری مصنوعی، تجهیزات سطح الارضی، سیالات دوفازیدر زیر نام چند مرجع مهم و کاربردی را برای شما آماده کرده ایم :

PRODUCTION OPERATIONS -Wiley 

از جمله مهمترین نرم افزارهای این رشته میتوان به این موارد اشاره کرد:

Pipesim ,Prosper, OLGA, Wellflow

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور"