صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کتب گروه بهره برداری و ازدیاد برداشت

 

  Hydrocarbon Phase Behavior

 

 

Hydrocarbon Phase Behavior

 

 

 Edition 2th

BY

Ahmed Tarek

 

خانه مهندسی معدن

 

 

  

Microbial Enhanced Oil Recovery


Microbial Enhanced Oil Recovery

By

E. C. DONALDSON

G.V. CHILINGARIAN

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Production Engineering


Petroleum Production Engineering

 

By

Boyun Guo

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Production Systems

Petroleum Production Systems

 

By

Michael J. Economides

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

production operation1


 

production operation1

 

By

Thomas O. Allen


خانه مهندسی معدن

 

 

 

production operation2


production operation2

 

By

Thomas O. Allen


خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور"