صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کتب مرتبط

corrosion in oil industry

corrosion in oil industry

 

خانه مهندسی معدن

 

 

Dictionary for

the Petroleum Industry


Dictionary for  the Petroleum Industry

Edition 2th

The university of texas at Austin

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Energy Technology and Directions for the Future


Energy Technology and Directions for the Future

By

John R. Fanchi

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

Natural Gas Engineering Handbook


Natural Gas Engineering Handbook

By

Dr. Boyun Guo

and

Dr. Ali GHalambor

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Petroleum Recovery


Petroleum Recovery

 

By

E. Heinemann


خانه مهندسی معدن

 

 

Relative Permeability of Petroleum Reservoir

 Relative Permeability of Petroleum Reservoir

 

By

Mehdi Honarpour

 

خانه مهندسی معدن

 

 

Well Testing

Well Testing

 

By

Heinemann

 

خانه مهندسی معدن

 

 

Well Testing Interpretation Methods

Well Testing Interpretation Methods

 

By

Bourdarot


خانه مهندسی معدن

 

 

Well Engineering & Construction

 

 

Well Engineering & Construction

 

 

 

By

Hussain Rabia

 

خانه مهندسی معدن

 

Upscaling Multiphase Flow in Porous Media

Upscaling Multiphase Flow in Porous Media

 

By