صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   فرم ثبت نام دانشگاهی و گروهی ( طرح 50 درصد )

خانه مهندسی نفت به منظور تشریک مساعی با نهادهای دانشجویی و همچنین رفاه حال دانشجویان گرامی، برای ثبت نام گروهی در دوره های نرم افزاری و تخصصی خود تخفیف 50 درصدی برای نهاد های دانشجویی دانشکده یا دانشگاه هاجهت برگزاری دوره های تخصصی و نرم افزاری داشته باشند، در نظر گرفته است.

 

دانلود فرم ثبت نام گروهی و استفاده از طرح تخفیف 50 درصد

 


خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "