صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   گروه اکتشاف و علوم زمين

اعضای هیئت علمی گروه اکتشاف و علوم زمین خانه مهندسی نفت ایران

 

مهندس مهدی پور - مدیر گروه اکتشاف خانه مهندسی نفت

 

 

 

مهندس احمدی- کارشناس ارشد پتروفیزیک  خانه مهندسی نفت

 

 مرتضی طاهری نژاد عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت

مهندس مهدی پور

مدیر گروه اکتشاف و علوم زمین

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

 

 مهندس اکبری

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس احمدی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس طاهری نژاد

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

علی امین زاده- کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه تهران

 

 مهندس صابری عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت

 

 حجت شیرمرد مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران


 


مهندس امین زاده

عضو هيئت علمی

کارشناس ارشد زمین شناسی

 

مهندس صابری

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس شیرمرد

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

سرکار خانم مهندس هاشمیان

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "