صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   گروه بهره برداری و ازدياد برداشت

اعضای هیئت علمی گروه بهره برداری و ازدیاد برداشت خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 

 مهندس میرعباسی- خانه مهندسی نفت

 

 

 

فرخ رمزی پور مدرس دوره های تخصصی خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 کیوان کوهزادی مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران

مهندس

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 دکتر میرعباسی

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی نفت

مهندس رمزی پور

مدرس دوره های تخصصی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس کوهزادی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

مهندس محمدی

 


 

مجید مهاجری


 

مهندس برازش- خانه مهندسی نفت ایران

 

مهندس محمدی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناس ارشد مهندسی نفت

 

مهندس زنده دل

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناس مهندسی نفت

مهندس مهاجری

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناس مهندسی نفت

 

مهندس برازش

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناس مهندسی نفت

 

 

 

 

   

مهندس حمید

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناس ارشد مهندسی نفت

 

     

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "