صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های برگزار شده در سال 1393

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی نفت در سال  1393

عنوان دوره

کد دوره

مدرس دوره

تاریخ برگزاری

تعداد جلسات

محل برگزاری

وضعیت

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار  PETREL

PET02

مهندس نوری

27 و 28 اردیبهشت ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره حرفه ای مقاله نویسی   ISI

ISI

مهندس عربلو

18 مرداد ماه

6

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی مدلسازی ساختاری و خصوصیات استاتیک مخازن نفت و  گاز با استفاده از نرم افزار  PETREL

PET01

مهندس نوری

15 الی 17 مرداد ماه

12

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی آشنایی با نمودار های پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار  GEOLOG

GEO01

مهندس نوری

21 و 22 مرداد ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO01

مهندس  میر عباسی

23 و 24 مرداد ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار  ECLIPSE

ECL01

مهندس یوسفی

29 الی 31 مرداد ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO01

مهندس  میر عباسی

1 الی 2 شهریور ماه

8

شیراز

برگزار شده

دوره مقدماتی چاه آزمایی با استفاده ازنرم افزار SAPHIR

SAPH01

دکتر حریمی

6 الی 7 شهریور

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO01

مهندس  میر عباسی

12 الی 13 شهریورماه

8

شیراز

برگزار شده

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار  PETREL

PET02

مهندس نوری

13 و 14 شهریور ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی مدلسازی ساختاری و خصوصیات استاتیک مخازن نفت و  گاز با استفاده از نرم افزار PETREL

PET01

مهندس نوری

16 الی 18 شهریور ماه

12

شیراز

برگزار شده

دوره پیشرفته تفسیر نمودار های پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار GEOLOG

GEO02

مهندس نوری

20 و 21 شهریور ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره پیشرفته 1  طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO02

مهندس فرمانبر

19 الی 21 شهریور ماه

10

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار CMG

CMG01

مهندس آذری

27 و 28 شهریور ماه

8

تهران

برگزار شده

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO01

مهندس حیدری زاده مطلق


27 و 28 شهریور ماه

8

اهواز

برگزار شده

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DRILLING OFFICE

DO01