صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان

 

تقویم خانه مهندسی نفت تهران در سال 1395

 

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

 

PVTi

دوره جامع نرم افزار PVTi

6 جلسه ( 9 ساعت )

26 و 27 فروردین ماه

مهندس خزائی

کلیک کنید

 

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

26 و 27 فروردین ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 

Olga

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

6 جلسه ( 9 ساعت )

26 و 27 فروردین ماه

مهندس حمید

کلیک کنید

 

TLog01

دوره مقدماتی تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

6 جلسه ( 9 ساعت )

9و 10 اردیبهشت ماه

مهندس طاهری نژاد

کلیک کنید

 

MAT01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

23 و 24 اردیبهشت ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

30  و 31 اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

30  و 31 اردیبهشت ماه

مهندس صفدریان

کلیک کنید

MAT02

دوره پیشرفته نرم افزار  Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

6 و 7 خرداد ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

LDK02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

6 و 7 خرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 و 14 خرداد ماه

مهندس صفدریان

کلیک کنید

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

PET03

دوره جامع شبیه سازی دینامیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Petrel RE

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 و 14 خرداد ماه

مهندس عسگری

کلیک کنید

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 و 14 خرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 خرداد ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

TLog02

دوره پیشرفته تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

6 جلسه ( 9 ساعت )

20 و 21 خرداد ماه

مهندس طاهری نژاد

کلیک کنید

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

GEO02

دوره پیشرفته آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 خرداد ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

Olga

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

6 جلسه ( 9 ساعت )

27 و 28 خرداد ماه

مهندس حمید

کلیک کنید

SAPH03

دوره جامع آنالیز چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 خرداد ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

MAT01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

27 و 28 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

PIP03

دوره جامع و تخصصی نرم افزار Pipesim

8 جلسه ( 12 ساعت )

3  و 4  تیر ماه

مهندس ظهوریان

کلیک کنید

SYS01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

6 جلسه ( 9 ساعت )

10  و 11  تیر ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

PET03

دوره جامع شبیه سازی دینامیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Petrel RE

8 جلسه ( 12 ساعت )

10  و 11  تیر ماه

مهندس عسگری

کلیک کنید

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

17  و 18  تیر ماه

مهندس گلستان

کلیک کنید

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

17  و 18  تیر ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

SYS02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

6 جلسه ( 9 ساعت )

24  و 25  تیر ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

24  و 25  تیر ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

31 تیر ماه و 1 مرداد ماه 

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

31 تیر ماه و 1 مرداد ماه 

مهندس مطلق

کلیک کنید

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

14 و 15 مرداد ماه

مهندس گلستان

کلیک کنید

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

7 و 8 مرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

LDK02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

14 و 15 مرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

GEO02

دوره پیشرفته آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

14 و 15 مرداد ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

21 و 22 مرداد ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

MAT02

دوره پیشرفته نرم افزار  Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

19 و 20 تير ماه

26 و 27 تير ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

LDK03

دوره جامع نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

12 جلسه ( 18 ساعت )

27 الی 29 مرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

12 جلسه ( 18 ساعت )

3 الی 5 شهریور ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

PVTi

دوره جامع نرم افزار PVTi

6 جلسه ( 9 ساعت )

3 الی 5 شهریور ماه

مهندس شجاعی

کلیک کنید

SYS03

دوره جامع نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

12 جلسه ( 18 ساعت )

10 الی 12 شهریور ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

PET03

دوره جامع شبیه سازی دینامیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Petrel RE

12 جلسه ( 18 ساعت )

10 الی 12 شهریور ماه

مهندس عسگری

کلیک کنید

MAT03

دوره جامع نرم افزار  Matlab

8 جلسه ( 12 ساعت )

17 الی 19 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

کلیک کنید

GEO03

دوره جامع آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

12 جلسه ( 18 ساعت )

17 الی 19 شهریور ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

Olga

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

6 جلسه ( 9 ساعت )

25 و 26 شهریور ماه

مهندس حمید

کلیک کنید

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

12 جلسه ( 18 ساعت )

30 شهريور و 1 و 2 مهر ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

SAPH03

دوره جامع آنالیز چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه ( 12 ساعت )

1و 2 مهرماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

               

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "