صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل زمستان 1395

تقویم خانه مهندسی نفت در زمستان 1395

کد

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

( رزومه اساتید)

مباحث

ثبت نام

LDK03

دوره جامع (عادی) نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

16 جلسه ( 32 ساعت )

9 و 10 دی

16 و 17 دی ماه

مهندس مطلق

مباحث

TLog03

دوره جامع ( فشرده) تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

9 جلسه ( 18 ساعت )

16 و 17 دی ماه


14 و 15 بهمن ماه

مهندس احمدی

مباحث

GEO03

دوره جامع (عادی) آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

16 جلسه ( 32 ساعت )

23 و 24 دی و 7 و 8 بهمن ماه

مهندس احمدی

مباحث

PET01

دوره مقدماتی (عادی) آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 16 ساعت )

21 و 22 بهمن ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

MAT01

دوره جامع (عادی) نرم افزار  Matlab

16 جلسه ( 32 ساعت )

7 و 8 بهمن  و 14 و 15 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

ECL03

دوره جامع (عادی) شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه ( 32 ساعت )

7 و 8 بهمن  و 14 و 15 بهمن ماه

مهندس گلستان

مباحث

SYS01

دوره مقدماتی (عادی) نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

8 جلسه ( 16 ساعت )

30 دی و 1 بهمن ماه

مهندس مطلق

مباحث

PET02

دوره پیشرفته (عادی) آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 16 ساعت )

28 و 29 بهمن ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

SYS02

دوره پیشرفته (عادی) نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

8 جلسه ( 16 ساعت )

7 و 8 بهمن ماه

مهندس مطلق

مباحث

PET03

دوره جامع (عادی) شبیه سازی دینامیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Petrel RE

9 جلسه ( 18 ساعت )

27 الی 29 بهمن ماه

مهندس عسگری

مباحث

Olga03

دوره جامع (فشرده) نرم افزار تخصصی Olga

12 جلسه ( 24 ساعت )

27 الی 29 بهمن ماه

مهندس حمید

مباحث

DO03

دوره جامع (فشرده) طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

9 جلسه ( 18 ساعت)

27 الی 29 بهمن ماه

مهندس مطلق

مباحث

HR03

دوره جامع (عادی)  نرم افزار Hampson-Russell

6 جلسه ( 12 ساعت )

4 الی 6 اسفند ماه

مهندس اکبری

مباحث

ECL01

دوره مقدماتی (عادی) شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 16 ساعت )

5 و 6 اسفند ماه

مهندس گلستان

مباحث

TLog03

دوره جامع (فشرده) تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog

9 جلسه ( 18 ساعت)

4 الی 6 اسفند ماه

مهندس احمدی

مباحث

GEO03

دوره جامع (فشرده) آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

9 جلسه ( 18 ساعت)

11 الی 13 اسفند ماه

مهندس احمدی

مباحث

ECL02

دوره پیشرفته (عادی) شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 16 ساعت )

12 و 13 اسفند ماه

مهندس گلستان

مباحث

GIS02

دوره جامع تفسیر داده های مکانی با GIS

6 جلسه ( 12 ساعت )

12 و 13 اسفند ماه

مهندس مقصودی

مباحث

PET03

دوره جامع (عادی) آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

16 جلسه ( 32 ساعت )

12 و 13 و 19 و 20 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

SYS03

دوره جامع ( فشرده) نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری SysDrill

9 جلسه ( 18 ساعت )

11 الی 13 اسفند ماه

مهندس مطلق

مباحث

CMG03

دوره جامع (عادی) شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارCMG

8 جلسه ( 16 ساعت )

18 الی 20 اسفند ماه

مهندس آذری

مباحث

DO03

دوره جامع (فشرده) طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

9 جلسه ( 18 ساعت)

18 الی 20 اسفند ماه

مهندس مطلق

مباحث

LDK03

دوره جامع (فشرده) نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

9 جلسه ( 18 ساعت)

25 الی 27 اسفند ماه

مهندس مطلق

مباحث

PVTi

دوره جامع (عادی ) نرم افزار PVTi

6 جلسه ( 12 ساعت )

25 الی 27 اسفند ماه

مهندس شجاعی

مباحث

MAT03

دوره جامع (فشرده) نرم افزار  Matlab

12 جلسه ( 24 ساعت )

25 الی 27 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Saphir03

دوره جامع(عادی) نرم افزار Saphir

12 جلسه ( 24 ساعت )

25 الی 27 اسفند ماه

مهندس مقصودی

مباحث

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "