صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1396

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  بهار و تابستان ماه 1396

" دوره های نرم افزاری گروهی آخر هفته- تهران "

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

ثبت نام آنلاین

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse100&300

18 جلسه

 26 و 27 اسفند ماه 95

24و 25 فروردین ماه 96

مهندس گلستان

 

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

31 فروردین ماه

 1و7و 8 اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

 

PET03

دوره جامع آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

21و 22 اردیبهشت ماه

28و 29 اردیبهشت ماه

مهندس مهدی پور

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

7 و 8 و 14 و 15 اردیبهشت ماه

مهندس احمدی

 

 

ECL01

دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

 100  Eclipse

10 جلسه

 14 و 15 اردیبهشت ماه

مهندس گلستان

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

14 و 15و 21 و 22  اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

 

 

ECL02

دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

  300 Eclipse

8 جلسه

28 و 29 اردیبهشت ماه

مهندس گلستان

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

20 الی 22 اردیبهشت ماه

مهندس رحیمی

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

8 الی 12 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

28 و 29 اردیبهشت ماه

4 و 5 خرداد ماه

مهندس مطلق

 
MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزار MATLAB

12جلسه

28 و 29 اردیبهشت ماه

4 و 5 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

 TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار  Techlog  

12جلسه

28 و 29 اردیبهشت ماه

4 و 5 خرداد ماه

مهندس احمدی

 

 

Geo 04

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی لاگ های تصویری با نرم افزارGeolog

8 جلسه

11 و 12 خرداد

مهندس احمدی

 

 


HR03

دوره جامع توصیف لرزه ای مخزن با استفاده از نرم افزار Hampson-Russell

12جلسه

10 الی 12 خرداد

مهندس اکبری

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

 25 و 26 خرداد ماه و 1 و 2 تیر ماه

مهندس حمید

 ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

  300 و  100  Eclipse

18جلسه

 1 و 2 و 8 و 9 تیر ماه

مهندس گلستان

 


PET03

دوره جامع آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

14 و 15 و 16 و 22 و 23 تیرماه

مهندس مهدی پور

 MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزار MATLAB

12جلسه

15 و 16 تیرماه

22و 23 تیرماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

DO01

دوره مقدماتی  طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

6 جلسه

22 و 23 تیر ماه

مهندس مطلق

 C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

24 الی 28 تیر ماه

مهندس پورپروانه

 DO02

دوره پیشرفته  طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

8 جلسه

29 و 30 تیر ماه

مهندس مطلق

 

 


GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

29 و 30 تیر ماه

5 و 6 مرداد ماه

مهندس احمدی

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

5 و 6 و 12 و 13 مرداد ماه

مهندس مطلق

 Geo 04

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی لاگ های تصویری  با نرم افزارGeolog

8 جلسه

9 و 10 شهریور ماه

مهندس احمدی

 SYS01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

6 جلسه

19 و 20 مرداد ماه

مهندس مطلق

 
TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار  Techlog  

12جلسه

19 و 20 مرداد ماه

2و 3 شهریور ماه

مهندس احمدی

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزار MATLAB

12جلسه

19 و 20 مرداد ماه

2و 3 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

SYS02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

8 جلسه

2 و 3  شهریور ماه

مهندس مطلق

 
PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

12 جلسه

1و2 و 3 شهریور ماه

مهندس مهدی پور

 
PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

9 و 10 شهریور ماه

مهندس مهدی پور

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

23 و 24 شهریور ماه

مهندس رحیمی

 

 

HR03

دوره جامع توصیف لرزه ای مخزن با استفاده از نرم افزار Hampson-Russell

12 جلسه

22 الی 24 شهریور ماه

مهندس اکبری

 DO03

دوره جامع و فشرده طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

14 جلسه

22 الی 24 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

 

ECL01

دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

 100  Eclipse

10 جلسه

 23 و 24 شهریور ماه

مهندس گلستان

 

 

Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

28 الی 31 شهریور ماه

مهندس حمید

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12 جلسه

25 الی 28 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

 

 

ECL02

دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

  300  Eclipse

8 جلسه

 30 و 31  شهریور ماه

مهندس گلستان

 

LDK03

دوره جامع و فشرده طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12 جلسه

29 الی 31 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

 

 

 

خانه صنعت نفت

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور