صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مقالات مدلسازی

 

در مقالات مدل سازی سعی بر این است که با استفاده از داده‌های موجود رابطه داده‌های ورودی با خروجی مورد نظر مدل سازی شود. شیوه جمع آوری داده‌ها باید ذکر شود. داده‌های ممکن به صورت مستقیم و از کار آزمایشگاهی حاصل شوند و یا از مقالات و کارهای گذشته استخراج شوند. مدل ایجاد شده بایستی به صورت کامل و دقیق توصیف شود. مدل سازی انواع مختلفی دارد و ممکن است با نرم افزاری خاص و یا از طریق کد نویسی و شبکه عصبی مصنوعی به دست آید. نتایج حاصل از مدل با پارامترهای آماری باید با جزئیات بیان شود و در صورت امکان دقت مدل ارائه شده را با مدل‌های ارائه شده قبلی سنجید و برتری آن را نشان داد.

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "